SB FURNITURE LIKEY

SB FURNITURE LIKEY

SB Design Square ท้ายทายตัวเองด้วยการเปลี่ยน "โรงลิเก"

ถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการดีไซน์ และการตกแต่งภายใน

ที่ทำการเปลี่ยนให้โรงลิเกมีความทันสมัยมากขึ้น

จึงบุกไปยังคณะลิเก "นพพล ปฐมพร" เพื่อปฏิบัติการครั้งสำคัญ

...Read More